(っ ºДº)っ try FastEmoji.com easy search emojis to copy-paste

உலகம் முழுவதும் வீடுகள் இருக்கின்றன. எல்லா வீடுகளிலும் ஜன்னல்கள் இருக்கின்றன. எல்லா ஜன்னலுக்கு பின்னும் ஒரு சிறுவனோ சிறுமியோ உலகை வியப்பு கலையாமல் பார்த்து கொண்டேயிருக்கிறார்கள் ” - (ஜன்னல் வழியான உலகு)


S. Ramakrishnan

  Email Quote to Friends   Link to Quote   Create Short URL  Publish Text About This Quote   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Quotes For You

Related

வெற்றி பெற்றவனை விட தோற்றவனிடம் தான்...
S. RAMAKRISHNAN
Scientists are not movie stars or politicians who will feel insulted if they are not showered with a...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I remember reading a 'Scientific American' article about the use of new physical techniques ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Science is an international enterprise where discoveries in one part of the world are useful in othe...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I cannot imagine a more enjoyable place to work than in the Laboratory of Molecular Biology where I ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
The success in the determination of the high-resolution structures of ribosomal subunits and eventua...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I knew the ribosome was going to be the focus of Nobel prizes. It stands at the crossroads of biolog...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Science is curiosity, testing and experimenting.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Nobody has approached me about an offer to work in India. However, I can categorically state that if...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
The kinds of questions you ask tell the interviewer how well prepared you are for the interview. Ask...
UMESH RAMAKRISHNAN
I am very grateful for the dedicated work and intellectual contributions of generations of talented ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
We live in an increasingly technological world where the issues are quite complex and based on some ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
My mother, R. Rajalakshmi, taught at Annamalai University in Chidambaram, and during the day, I was ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
If you go to a second-rate place, and you are first-rate, it is very difficult to do first-rate work...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Governments and scientists in India need to ensure that politics and religious ideology do not intru...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
If I were to take an undergraduate chemistry exam, I would probably fail.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I am still the same person doing the same science. Why are people so impressed when some academy in ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
It's for scientists to lay out the data and lay out what they think, and then it's for the p...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
There is no magical formula for winning a Nobel Prize.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
People go into science out of curiosity, not to win awards. But scientists are human and have ambiti...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
We are all human beings, and our nationality is simply an accident of birth.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
സ്വാര്‍ത്ഥതയുടെ പേരില്‍ ഇണയെ ചങ്ങലയ...
T.D. RAMAKRISHNAN
സൌന്ദര്യമൊ കരുത്തൊ കാരണം ഇഷ്ടപെട്ടു...
T.D. RAMAKRISHNAN
നന്നായി അഭിനയിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവനേ ന...
T.D. RAMAKRISHNAN
The Royal Society view is completely apolitical: it will judge anything based on the evidence. One o...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
My childhood and adolescence were filled with visiting scientists from both India and abroad, many o...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Unusually for an Indian man of his generation, my father, being aware of my mother's intellectua...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
It takes a certain amount of courage to tackle very hard problems in science, I now realise. You don...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
It's not about where you were born or where you come from that makes you a good scientist. What ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I think it's important to give young people the freedom to follow their ideas and pursue their i...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I began studying ribosomes as a postdoctoral fellow in Peter Moore's laboratory in 1978.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I think we are intrinsically prone to being irrational and superstitious. A lot of it comes from our...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I had an excellent math and physics teacher in high school named T.C. Patel, and in the university, ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
The SS Usaramo discharged her enthusiastic passengers in die Freie und Hansestadt Hamburg, Germany, ...
CAPT HANK BRACKER "SUPPRESSED I RISE"
Doing the will of God leaves me no time for disputing about His plans.
GEORGE MACDONALD
I understand. I know about the women gathering at Lourdes, the visits worldwide. You are all staying...
KAREN CLARK
God, Who is everywhere, never leaves us. Yet He seems sometimes to be present, sometimes to be absen...
THOMAS MERTON
Don’t just teach your children to read…
Teach them to question what they read.
Teach t...
GEORGE CARLIN
Jacob’s concept: The concept of Asperger’s is like a flavoring added to a person and although my...
JODI PICOULT
God is the creator of incredible beauty and all that He envisioned and desired to create, He also de...
MICHELLE CARBOTTE
I always try to treat the book itself as the artwork. I don't want you to stop while you're reading ...
CHRIS RASCHKA
Dear God

Please take away my pain and despair of yesterday and any unpleasant memories ...
SUE AUGUSTINE
Smiling face of every little girl is the signature of God’s presence.
AMIT RAY
A Bombshell, at her best, is a bold, brave, and unwaveringly confident woman in business and in life...
AMBER HURDLE
Trusting God's grace means trusting God's love for us rather than our love for God. […] Therefore ...
PETER KREEFT
Is God the Grand Chess Master? Is life a game of strategy that I should wonder what His next move wi...
RJ BLIZZARD
The women's liberation movement of today in America, in its most oceanic sense, is a wish by women t...
KURT VONNEGUT
I had come to worry about those women who were full-time mothers and homemakers by choice. Did other...
LIN PARDEY
Like when you sit in front of a fire in winter — you are just there in front of the fire. You don'...
DESMOND TUTU
As soon as I open this door, I'll be free. FREE! No more goofy cats screaming in my face and eating ...
NICK BRUEL
If that were God's plan, it's a bad bargain; I don't want to have to deal with a God like that...My ...
HAROLD S. KUSHNER
It was a glorious experience to travel by rail for the children and the panoramic views of Africa th...
CAPTAIN HANK BRACKER, "SUPPRESED I RISE"
She looked at the empty page, which remained blank, apart from the small wet dots from her tears, fo...
VIRGINIA ALISON
Never allow anyone to destroy God’s divine purpose within you through their opinion.
DINA ROLLE
A charm of Goldfinches swooped in and settled on a stand of thistles, pecking at the down. It was a ...
STEVE BURROWS
People didn't make life, so they can't destroy it. Even if we were to wipe out every bit of life in ...
JEANNE DUPRAU
LADIES!!!! You are not a SEXUAL OBJECT! - not a PUNCHING BAG _ not a target for EMOTIONAL ABUSE! You...
BOLANLE JOHN
Will looked up angrily, shaking his head in disbelief.
Will you shut up? he said tautly.
...
JOHN FLANAGAN
Does your love reach this far, God? And if it extends to heaven and beyond… why can’t it seem to...
JENNY B. JONES
Submission is not about what you dominant does TO you...it's about what you do FOR your dominant.
RIKA
Walk around outside with a child and you will find out how beautiful Gods creations really are.
AMANDA PENLAND
The fish are always selling well. They are the only one of God’s creatures that never disappoints.
MARTIN DAVIES
A concentrated mind and a sitting body make for better prayer than a kneeling body and a mind half a...
C.S. LEWIS
Giddy grasshopper
Take care...do not leap and crush
These pearls of dewdrop
KOBAYASHI ISSA
Mountain-rose petals
Falling, falling, falling now...
Waterfall music
BASHō MATSUO
Floyd could imagine a dozen things that could go wrong; it was little consolation that it was always...
ARTHUR C. CLARKE
She was remorseless, but she lacked method.
DIANA WYNNE JONES
I want to be held and told my name. I want to be valued, in ways that I am not; I want to be more th...
MARGARET ATWOOD
One of them is that a bastard is always a bastard and if I can hurt a bastard by digging up shit abo...
STIEG LARSSON
Perhaps my best years are gone. When there was a chance of happiness. But I wouldn't want them back....
SAMUEL BECKETT
The problem is acceptance, which is something we're taught not to do. We're taught to improve uncomf...
ANNE LAMOTT
i'm sure i'm worth a lot more dead than alive
JODI PICOULT
so i do what i do best. i move in the opposite direction.
JODI PICOULT
don't say it. don't tell me that nobody's going to stare at me, because they will. don't tell me it ...
JODI PICOULT
No, she was just a woman. And that meant she could feel, she could need, she could give and she coul...
LAURA LEE GUHRKE
Lord AUGUSTUS:(looking around) Time to educate yourself, I suppose.
DUMBY: No, time to forget a...
OSCAR WILDE
You're an apprentice, you're not ready to think yet.
-Ranger's Apprentice
JOHN FLANAGAN
We have become a Nazi monster in the eyes of the whole world—bullies and bastards who would rather...
HUNTER S. THOMPSON
In a New York Post interview, Judy Blume, author of young-adult fiction, gave this advice on getting...
JUDY BLUME
I have never studied the art of paying compliments to women; but I must say that if all that has bee...
ABRAHAM LINCOLN
Maggie thinks it's part of God's plan like God has people murdered and tortured for some inexplicabl...
RJ BLIZZARD
If you ever meet someone who thinks they are so special, the best thing to do is smile. You don’t ...
JEFF HUTCHINS
It took six days from start to finish for the totality of Creation; but within three days He cut His...
JOHNNIE DENT JR.
You have brains in your head.
You have feet in your shoes.
You can steer yourself any dire...
DR. SEUSS
I’m trying to decide
Which way to go
I think I made a wrong turn back there somewhere ERYKAH BADU
It had been like this forever, thought Domenic Jejeune. For a thousand years and more, men and women...
STEVE BURROWS
Love, what you DO, Respect, who DOES for you, Appreciate, who DOES for others, Salute, who DOES for ...
PRITISH PATTANAIK
Is not he? I had him along for his books and potions, and kept him for his character. Profundities o...
MICHELLE FRANKLIN
But Lord! To see the absurd nature of Englishmen, that cannot forbear laughing and jeering at everyt...
SAMUEL PEPYS
Once there was a person that was thought to be a good friend.Well if this type of friend could grow ...
GARY F EVANS...
You have been my friend. That in itself is a tremendous thing. I wove my webs for you because I like...
E.B. WHITE
In niets onderscheidden ze zich van de heikneuters waar ze later hun voeten op zouden vegen. Het war...
HENRY MILLER
Too much of anything is dangerous unless it's God's Love.
REIGN*
Sometimes the only way the good Lord can get into some hearts is to break them.
FULTON J. SHEEN
Well, I wish some of you would tell me the brand of whiskey that ABRAHAM LINCOLN The feminist revolution had to be fought because women quite simply were stopped at a state of evolu...
BETTY FRIEDAN
I want to be strong and empowered. I want to shock everybody.
VANESSA HUDGENS
First of all, you have to keep unmasking the world about you for what it is: manipulative, controlli...
HENRI J.M. NOUWEN
To delight a child, to add a new joy to the crowded miracles of childhood, is no less worth doing th...
GLEESON WHITE
Start each day in such a way that satan screams, OH NOOOOO...He's getting up!
JAY MILLER

More S. Ramakrishnan

வெற்றி பெற்றவனை விட தோற்றவனிடம் தான்...
S. RAMAKRISHNAN
Scientists are not movie stars or politicians who will feel insulted if they are not showered with a...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I remember reading a 'Scientific American' article about the use of new physical techniques ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Science is an international enterprise where discoveries in one part of the world are useful in othe...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I cannot imagine a more enjoyable place to work than in the Laboratory of Molecular Biology where I ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
The success in the determination of the high-resolution structures of ribosomal subunits and eventua...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I knew the ribosome was going to be the focus of Nobel prizes. It stands at the crossroads of biolog...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Science is curiosity, testing and experimenting.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Nobody has approached me about an offer to work in India. However, I can categorically state that if...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
The kinds of questions you ask tell the interviewer how well prepared you are for the interview. Ask...
UMESH RAMAKRISHNAN
I am very grateful for the dedicated work and intellectual contributions of generations of talented ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
We live in an increasingly technological world where the issues are quite complex and based on some ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
My mother, R. Rajalakshmi, taught at Annamalai University in Chidambaram, and during the day, I was ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
If you go to a second-rate place, and you are first-rate, it is very difficult to do first-rate work...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Governments and scientists in India need to ensure that politics and religious ideology do not intru...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
If I were to take an undergraduate chemistry exam, I would probably fail.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I am still the same person doing the same science. Why are people so impressed when some academy in ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
It's for scientists to lay out the data and lay out what they think, and then it's for the p...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
There is no magical formula for winning a Nobel Prize.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
People go into science out of curiosity, not to win awards. But scientists are human and have ambiti...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
We are all human beings, and our nationality is simply an accident of birth.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
സ്വാര്‍ത്ഥതയുടെ പേരില്‍ ഇണയെ ചങ്ങലയ...
T.D. RAMAKRISHNAN
സൌന്ദര്യമൊ കരുത്തൊ കാരണം ഇഷ്ടപെട്ടു...
T.D. RAMAKRISHNAN
നന്നായി അഭിനയിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവനേ ന...
T.D. RAMAKRISHNAN
The Royal Society view is completely apolitical: it will judge anything based on the evidence. One o...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
My childhood and adolescence were filled with visiting scientists from both India and abroad, many o...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
Unusually for an Indian man of his generation, my father, being aware of my mother's intellectua...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
It takes a certain amount of courage to tackle very hard problems in science, I now realise. You don...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
It's not about where you were born or where you come from that makes you a good scientist. What ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I think it's important to give young people the freedom to follow their ideas and pursue their i...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I began studying ribosomes as a postdoctoral fellow in Peter Moore's laboratory in 1978.
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I think we are intrinsically prone to being irrational and superstitious. A lot of it comes from our...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
I had an excellent math and physics teacher in high school named T.C. Patel, and in the university, ...
VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN
When life gives you lemons, do NOT make lemonade. Lemonade is for losers. Make orange juice instead.
NESHIALY S.
When you say "I love you", I expect you to prove it.
NESHIALY S.
If there is shit all around me, how can I eat my ice cream?
S. BALARAM
But it is the yogic path to be introspective, and to be the best person one can be.
S. IYENGAR
Life travels steeper when we always LACK something and try make up with it
VIGNESH S
Whenever you're late, make others wonder if they can handle your success if you came on time
VIGNESH S
I have just about all I can take of myself.
S. BEHRMAN
The essence of mathematics is not to make simple things complicated, but to make complicated things ...
S. GUDDER
So? There's two of us and one of you, and whenever we feel like it, we can be three. That's love too...
S. DORA
When I first stepped into literature twenty-five years ago, I wanted to work on behalf of the oppres...
S. ANSKY
Think of playing an instrument. When first picking up a new piece of music, a musician hammers out t...
S. CICCARELLI
If we always live
in constant fear
then we might miss
the beauty of the moment
r...
S. TARR
Loneliness can either kill you or teach you depending on you being either a fighter or a survivor
VIGNESH S
If God never gave me one more thing in my life, then you, right now, would be enough. You are my Day...
S. KHUBIAR
All a Jew has to do is recite a few proverbs or anecdotes to consider himself an expert on 'Jewi...
S. ANSKY
Jealousy is only a good thing when your jealous of me.
BREANNA S
If you want to be successful and productive, get rid of your illusions.
MICHAEL S.
Our goals are to find an easy way to find high risk (women) and to make the counseling process more ...
S. HUGHES
Craftiness is a quality in the mind and a vice in the character.
S. DUBAY
Bearing an eternal longing for Jewishness, I threw myself in all directions and left to work for ano...
S. ANSKY
A writer has a difficult fate, but a Jewish writer has an especially difficult fate. His soul is tor...
S. ANSKY
Being free in Jesus is a luxury. If you really desire to be free in Jesus, you’re going to have to...
GODISNOW1'S
...mammalian embryos, regardless of their sex chromosome constitutions, have an inherent tendency to...
S. OHNO
As hard as modern man strives to be free he is a slave chained to the past.
S. OHNO
People don't care about price, if you have a great story and proposition, they'll buy your product.
MICHAEL S.
To succeed, your "why you do it" must be strong enough to get you out of bed early in the morning.
MICHAEL S.
You cannot make yourself feel something you do not feel, but you can make yourself do right in spite...
PEARL S. BUCK
Personally, I'm always ready to learn, although I do not always like being taught.
WINSTON S. CHURCHILL
Woe betide the leaders now perched on their dizzy pinnacles of triumph if they cast away at the conf...
WINSTON S. CHURCHILL
An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.
WINSTON S. CHURCHILL
Men speak of God’s love for man… but if providence does not come in this hour, where is He then?...
DANIEL S. FLETCHER
Only the spider paid no mind when the unicorn called softly to her through the open door. Arachne wa...
PETER S. BEAGLE
Why did they go away, do you think? If there ever were such things."
"Who knows? Times change. ...
PETER S. BEAGLE
The Buck Stops Here.
HARRY S. TRUMAN
For she is such a smart little craft, Such a neat little, sweet little craft-- Such a bright l...
WILLIAM S. GILBERT
The creative conquest of space will serve as a wonderful substitute for war.
JAMES S. MCDONNELL
Knowledge is gained by learning; trust by doubt; skill by practice; and love by love.
THOMAS S. SZASZ
There are many harsh lessons to be learned from the gambling experience, but the harshest one of all...
HUNTER S. THOMPSON
Hard work opens doors and shows the world that you are serious about being one of those rare - and s...
ROBIN S. SHARMA
Oh! to be wafted away From this black Aceldama of sorrow, Where the dust of an earthy to-day ...
WILLIAM S. GILBERT
The waste of life occasioned by trying to do too many things at once is appalling.
ORISON S. MARDEN
You can always amend a big plan, but you can never expand a little one. I don't believe in littl...
HARRY S TRUMAN
I'm not sure the least educated members of the population are missing out on the advances in med...
S. JAY OLSHANSKY
If we are paying attention to our lives, we'll recognise those defining moments. The challenge f...
ROBIN S. SHARMA
If we cut up beasts simply because they cannot prevent us and because we are backing our own side in...
C. S. LEWIS
As a little girl, I didn't like stories about little girls. I liked stories about dragons and be...
A. S. BYATT
The work is with me when I wake up in the morning; it is with me while I eat my breakfast in bed and...
C. S. FORESTER
A dog barks when his master is attacked. I would be a coward if I saw that God's truth is attack...
PEARL S. BUCK
Each heartfelt prayer, each Church meeting attended, each worthy friend, each righteous decision, ea...
THOMAS S. MONSON
The atom bomb was no 'great decision.' It was merely another powerful weapon in the arsenal ...
HARRY S TRUMAN
Those who want the Government to regulate matters of the mind and spirit are like men who are so afr...
HARRY S TRUMAN
The Court's legitimacy arises from the source of its authority - which is, of course, the Consti...
DIANE S. SYKES
Carry the battle to them. Don't let them bring it to you. Put them on the defensive and don'...
HARRY S TRUMAN
If there is anything about your 'self' of which you can be sure, it is that it is anchored i...
VILAYANUR S. RAMACHANDRAN
What I call my 'self' now is hardly a person at all. It's mainly a meeting place for var...
C. S. LEWIS
Managers in all too many American companies do not achieve the desired results because nobody makes ...
HAROLD S. GENEEN
Leave the matter of religion to the family altar, the church, and the private school, supported enti...
ULYSSES S. GRANT
When even one American - who has done nothing wrong - is forced by fear to shut his mind and close h...
HARRY S TRUMAN
Everyone has noticed how hard it is to turn our thoughts to God when everything is going well with u...
C. S. LEWIS
You go back to T. H. Huxley, who coined the term, what he said - and I came to believe he is right -...
S. T. JOSHI
Real joy seems to me almost as unlike security or prosperity as it is unlike agony.
C. S. LEWIS
The field of ageing research is full of characters. We have hucksters claiming that cures for ageing...
S. JAY OLSHANSKY
I hate to advocate drugs, alcohol, violence, or insanity to anyone, but they've always worked fo...
HUNTER S. THOMPSON
I am a professional sportswriter, among other things, and I take the games seriously. It is only one...
HUNTER S. THOMPSON
Admittedly, a homosexual can be conditioned to react sexually to a woman, or to an old boot for that...
WILLIAM S. BURROUGHS
Judges are the people who have to protect the rights of individuals, have to protect the rights of m...
JED S. RAKOFF
I am sort of a tea addict. I structure my day by cups of tea.
S. T. JOSHI
Leave your ego at the door every morning, and just do some truly great work. Few things will make yo...
ROBIN S. SHARMA
We are not living in a world where all roads are radii of a circle and where all, if followed long e...
C. S. LEWIS
I just felt being part of my peer group so strongly. I was immersed in teen culture, but not taken i...
S. E. HINTON
When I was young, all the books were about a Mary Jane and the football player and the prom and endi...
S. E. HINTON
One of the most basic factors in sports is that winning becomes a habit, and losing is the same way....
HUNTER S. THOMPSON
Success is how high you bounce when you hit bottom.
GEORGE S. PATTON
In a closed society where everybody's guilty, the only crime is getting caught. In a world of th...
HUNTER S. THOMPSON
The cat does not offer services. The cat offers itself. Of course he wants care and shelter. You don...
WILLIAM S. BURROUGHS
It is obvious that we can no more explain a passion to a person who has never experienced it than we...
T. S. ELIOT
Poetry may make us from time to time a little more aware of the deeper, unnamed feelings which form ...
T. S. ELIOT
The most important thing for poets to do is to write as little as possible.
T. S. ELIOT
Music has always been a matter of Energy to me, a question of Fuel. Sentimental people call it Inspi...
HUNTER S. THOMPSON
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well...
HUNTER S. THOMPSON
If you have an important point to make, don't try to be subtle or clever. Use a pile driver. Hit the...
WINSTON S. CHURCHILL
Never, never, never give in!
WINSTON S. CHURCHILL
Our acts can be no wiser than our thoughts.
GEORGE S. CLASON
Choose your love. Love your choice.
THOMAS S. MONSON
We make a living by what we get. We make a life by what we give.
WINSTON S. CHURCHILL
And if you're doing a deal with a religious son of a bitch, get it in writing.
WILLIAM S. BURROUGHS
I have tonight begun reading a stupid, shitty book by Kerouac called HUNTER S. THOMPSON All things are possible until they are proved impossible and even the impossible may only be so, as ...
PEARL S. BUCK
All great thinkers are initially ridiculed – and eventually revered.
ROBIN S. SHARMA
Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.
WINSTON S. CHURCHILL
It's a lie to sell a diet plan that includes fast and processed foods, then implement a points syste...
NANCY S. MURE
It is not enough that we do our best; sometimes we must do what is required.
WINSTON S. CHURCHILL
If you are going through hell, keep going.
WINSTON S. CHURCHILL
Being a President is like riding a tiger. A man has to keep on riding or he is swallowed.
HARRY S TRUMAN
Some of the Presidents were great and some of them weren't. I can say that, because I wasn't one of ...
HARRY S TRUMAN
The president is the representative of the whole nation and he's the only lobbyist that all the one ...
HARRY S TRUMAN
All the president is, is a glorified public relations man who spends his time flattering, kissing, a...
HARRY S TRUMAN
My family pride is something inconceivable. I can't help it. I was born sneering.
W. S. GILBERT
Learning is what most adults will do for a living in the 21st century.
S. J. PERELMAN
Ten years before --- even five --- I had been the same way. I wanted it all and I wanted it fast and...
HUNTER S. THOMPSON
It is not a difficult matter to learn what it means to delight ourselves in the Lord. It is to live ...
S. MAXWELL CODER
One of the greatest gifts
That life can give to anyone
Is the very special love that families...
CRAIG S. TUNKS
You couldn't tell if she was dressed for an opera or an operation.
IRVIN S. COBB
Whenever a man does the best he can, then that is all he can do.
HARRY S TRUMAN
I hate to advocate drugs, alcohol, violence or insanity to anyone, but they've always worked for me.
HUNTER S. THOMPSON
We must build a new world, a far better world -- one in which the eternal dignity of man is respecte...
HARRY S TRUMAN
Writing prejudicial, off-putting reviews is a precise exercise in applied black magic. The reviewer ...
WILLIAM S. BURROUGHS
We shall never be able to remove suspicion and fear as potential causes of war until communication i...
HARRY S TRUMAN
Choose your love, Love your choice.
THOMAS S. MONSON
The circumstances of your life have uniquely qualified you to make a contribution. And if you don't ...
RABBI HAROLD S. KUSHNER
It's better to take over and build upon an existing business than to start a new one.
HAROLD S. GENEEN
A man with a surplus can control circumstances, but a man without a surplus is controlled by them, a...
HARVEY S. FIRESTONE
If writers were good businessmen, they'd have too much sense to be writers.
IRVIN S. COBB
In my writing I am acting as a map maker, an explorer of psychic areas. . . a cosmonaut of inner spa...
WILLIAM S. BURROUGHS
America is not a young land: it is old and dirty and evil before the settlers, before the Indians. T...
WILLIAM S. BURROUGHS
We must have strong minds, ready to accept facts as they are.
HARRY S TRUMAN
Not only is there a right to be happy, there is a duty to be happy. So much sadness exists in the wo...
JOHN S. BONNELL
Man is an artifact designed for space travel. He is not designed to remain in his present biologic s...
WILLIAM S. BURROUGHS
I do not believe there is a problem in this country or the world today which could not be settled if...
HARRY S TRUMAN
So cheat your landlord if you can and must, but do not try to shortchange the Muse. It cannot be don...
WILLIAM S. BURROUGHS
Good behavior is the last refuge of mediocrity.
HENRY S. HASKINS
After one look at this planet any visitor from outer space would say I want to see the manager.
WILLIAM S. BURROUGHS
Most of the trouble in this world has been caused by folks who can't mind their own business, becaus...
WILLIAM S. BURROUGHS
A funeral eulogy is a belated plea for the defense delivered after the evidence is all in.
IRVIN S. COBB
It's a recession when your neighbor loses his job; it's a depression when you lose your own.
HARRY S TRUMAN
If you can't stand the heat, get out of the kitchen.
HARRY S TRUMAN
The soldier is the Army. No army is better than its soldiers. The Soldier is also a citizen. In fact...
GEORGE S. PATTON JR.
Victory is sweetest when you've known defeat.
MALCOLM S. FORBES
When you feel bad about yourself you reverse your magnet and repel people.
S A GRAFIO
A fairly bright boy is far more intelligent and far better company than the average adult.
JOHN B. S. HALDANE
A child becomes an adult when he realizes that he has a right not only to be right but also to be wr...
THOMAS S. SZASZ
It is hard enough, even with the best will in the world, to be just. It is hard, under the pressure ...
C. S. LEWIS
If, as I can't help suspecting, the dead also feel the pains of separation (and this may be one of...
C. S. LEWIS
Feast of the Birth of John the Baptist Continuing a short series on authenticity: There, right i...
C. S. LEWIS
Can we believe that God ever really modifies His action in response to the suggestions of men? For i...
C. S. LEWIS
It is only our bad temper that we put down to being tired or worried or hungry; we put our good te...
C. S. LEWIS
Feast of Anskar, Archbishop of Hamburg, Missionary to Denmark and Sweden, 865 Is not the popular...
C. S. LEWIS
Most people are not really free. They are confined by the niche in the world that they carve out for...
V. S. NAIPAUL
After a shooting spree, they always want to take the guns away from the people who didn't do it. I s...
WILLIAM S. BURROUGHS
Only the curious will learn and only the resolute overcome the obstacles to learning. The quest qu...
EUGENE S WILSON
If you are planning on doing business with someone again, don't be too tough in the negotiations. ...
MARVIN S. LEVIN
It's a recession when your neighbour loses his job; it's a depression when you lose your own.
HARRY S. TRUMAN
Leaders don't force people to follow-they invite them on a journey. Harold S. Hulbert -Charles S. L...
CHARLES S. LAUER
I would rather have a German division in front of me than a French one behind me.
GENERAL GEORGE S. PATTON
Don't use words too big for the subject. Don't say 'infinitely' when you mean 'very'; otherwise you'...
C. S. LEWIS
Do not let us mistake necessary evils for good.
C. S. LEWIS
Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the e...
T. S. ELIOT
Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow
T. S. ELIOT
Do your duty as you see it, and damn the consequences.
GEORGE S. PATTON JR.
The past is behind, learn from it. The future is ahead, prepare for it. The present is here, live it...
THOMAS S. MONSON
The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.
WINSTON S. CHURCHILL
Presence is more than just being there.
MALCOLM S. FORBES
I take as metaphysical poetry that in which what is ordinarily apprehensible only by thought is brou...
T. S. ELIOT
I never did give them hell. I just told the truth, and they thought it was hell.
HARRY S TRUMAN
If you cannot convince them, confuse them.
HARRY S TRUMAN
I always remember an epitaph which is in the cemetery at Tombstone, Arizona. It says: 'Here lies Jac...
HARRY S TRUMAN
After one look at this planet any visitor from outer space would say "I want to see the manager."
WILLIAM S. BURROUGHS
Things are seldom what they seem, skim milk masquerades as cream.
W. S. GILBERT
Management manages by making decisions and by seeing that those decisions are implemented.
HAROLD S. GENEEN
Children need love, especially when they do not deserve it.
HAROLD S. HULBERT
When a fellow tells me he's bipartisan, I know he's going to vote against me.
HARRY S TRUMAN
Words are tools which automatically carve concepts out of experience.
JULIAN S. HUXLEY
Brains, like hearts, go where they are appreciated.
ROBERT S. MCNAMARA
The nice thing about standards is that there are so many of them to choose from.
ANDREW S. TANENBAUM
No Christian and, indeed, no historian could accept the epigram which defines religion as 'what a ma...
C. S. LEWIS
Affection is responsible for nine-tenths of whatever solid and durable happiness there is in our liv...
C. S. LEWIS
You get the best out of others when you give the best of yourself.
HARVEY S. FIRESTONE